Σημαντική Δικαστική απόφαση για την εκ περιτροπής εργασία

Με την πλέον πρόσφατη απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ’ αριθμ. 8606/2011 διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων – Πληρεξούσιοι Δικηγόροι Κωνσταντίνα Κονιδάρη Δημήτρης Περπατάρης) , έκρινε   ότι η επιβολή εκ περιτροπής συστήματος εργασίας σε εργαζόμενη είναι άκυρη ανεξαρτήτως του αν η εταιρεία υφίσταται περιορισμό των δραστηριοτήτων της. Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στο εν λόγω συμπέρασμα με  το δεδομένο ότι ο εργοδότης δεν τήρησε τις 2 προϋποθέσεις που ρητά τάσσει ο Νόμος Ν. 3846/10 και δη ότι δεν ενημερώθηκε το σύνολο του προσωπικού –ακόμη και εάν αυτό στην προκείμενη περίπτωση δεν ξεπερνούσε τα 4 άτομα- και δεν έλαβε χώρα κανενός είδους διαβούλευσης.

Η απόφαση αναφέρει ότι αντί η εργοδότρια να «προβεί σε ουσιαστική ενημέρωση όλων των εργαζομένων (δεδομένου ότι στην επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται συνδικαλιστικό σωματείο) με διαβίβαση σε αυτούς στοιχείων ως προς την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς και ως προς την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης σ’ αυτή (επιχείρηση) και να τους δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαβούλευσης.»

Εν προκειμένω, όχι μόνο δεν ενημερώθηκε το σύνολο των εργαζομένων για την επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας ούτε έλαβε χώρα κάποιο είδος διαβούλευσης. Αντ’ αυτού η εργαζόμενη ενημερώθηκε για την επιβολή σε αυτήν του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας με μια απλή και μόνο επιστολή σύμφωνα με την οποία έπρεπε να συναινέσει στο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας αυθημερόν.
Τέλος η Απόφαση αναφέρει ότι το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας επιβλήθηκε καταχρηστικά δεδομένου ότι την εργασία της αιτούσας (κατά τις ημέρες που αυτή δεν εργαζόταν) εκτελούσε τρίτο πρόσωπο.