Αναγγελία απαιτήσεων Α.Τ.Ε.

Εκπνέει την 17η Σεπτεμβρίου 2012 η προθεσμία για την αναγγελία των απαιτήσεων των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας προς τον ειδικό εκκαθαριστή τον οποίον διόρισε η Επιτροπή Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με βάσει το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων το οποίο παραπέμπει στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιέχει η αναγγελία είναι το είδος και η αιτία της απαίτησης του, ο χρόνος γέννησης αυτής και το ύψος της καθώς και εάν έχει προνομιακό χαρακτήρα ή όχι.
Η ανωτέρω αναγγελία θα πρέπει να γίνει εγγράφως. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης τους οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σχετικά τις μειώσεις που έχουν γίνει στις αποδοχές τους για λόγους «για λόγους κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, που συνδέεται ιδίως με το πρόγραμμα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της ως άνω κρατικής Τράπεζας και του Ομίλου της, την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας» βάσει των μνημονιακών ν. 3899/2010 και 4024/2011

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ