Γνωμοδοτικό σημείωμα: Διορισμόςαναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μετά από δεκάδες προφορικά και έγγραφα ερωτήματα που έχουν δεχθεί τα γραφεία μας, σας παραθέτουμε ευσύνοπτα τη γνώμη μας για τις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες μετά την υπ' αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία, ως γνωστόν, έκρινε αμετάκλητα την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα η μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται, κατά το χρόνο που αυτή ισχύει, σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 Συντάγματος).

Το ΑΣΕΠ ήταν και είναι πλέον κατά την δεσμευτική έναντι πάντων κρίση του ΣτΕ η μόνη συνταγματικά ανεκτή οδός διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών.

Συνεπώς όσοι υποψήφιοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποδείξουν έννομο συμφέρον, ήτοι όσοι συμμετείχαν σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών στο παρελθόν και δεν διορίστηκαν εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι τη θέση τους κατέλαβαν άλλοι υποψήφιοι λόγω της ως άνω ποσόστωσης (40%) δικαιούνται να προσφύγουν δικαστικώς στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, διεκδικώντας τον αναδρομικό διορισμό τους βάσει ιδίως της λεγόμενης «θεωρίας των ομοίων πράξεων», ήτοι κατόπιν εμπεριστατωμένης αίτησης στη Διοίκηση (ΥΠΑΙΘ) που θα εμπεριέχει ειδική νομική επιχειρηματολογία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ - ΗΛΙΑ ΚΟΛΛΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι παρ' Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Επικοινωνία: 2103645656, 6944429645