ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ 7.6.2013 ΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΞΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ/ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΙΣΚΟΣ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, Τέρμα οδού Αεροπορίας, όπως νομίμως εκπρο-σωπείται,

2. Χρήστου Κάντζα του Γεωργίου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθ. 3, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

3. Παναγιώτη Νίκου του Χρήστου, κατοίκου Δάφνης Αττικής, οδός Αρκαδίου αριθ. 4-6, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικού Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

4. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, Τέρμα οδού Αεροπορίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

5. Μιχάλη Γαζή του Νικολάου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Μι-κράς Ασίας αριθ. 110, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

6. Μιχάλη Καρρά του Κων/νου, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Θεοφί-λου αριθ. 39, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικού Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

7. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η.Σ.Α.Π.», που εδρεύει στον Πειραιά, Πλατεία Λουδοβίκου αριθ. 1, Μέγαρο ΗΣΑΠ, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

8. Βασίλειου Σταθούση του Χρήστου, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ. 74, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

9. Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου του Ηλία, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ολυμπιάδος αριθ. 1, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικού Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

10. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυ-μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς αριθ. 67, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

11. Χρήστου Κούκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττι-κής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθ. 81, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργά-νωσης,

12. Κων/νου Δήμα του Σταμάτη, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου αριθ. 27, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενι-κού Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

13. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυ-μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ Α. ΜΕΤΡΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισού αριθ. 94, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

14. Δημήτριου Ηλιόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθ. 69, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

15. Αικατερίνης Συνοδινού του Κων/νου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Σκαμανδρού αριθ. 35, εργαζομένης της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικής Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

16. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυ-μία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισού αριθ. 94, όπως νομίμως εκπροσωπείται,

17. Θωμά Ζάχαρη του Ηλία, κατοίκου Ζεφυρίου Αττικής, οδός Ολυμπιάδος αριθ. 9, εργαζομένου της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Προέδρου του Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης,

18. Αναστασίας Κυριακίδη του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αργυροπούλου αριθ. 6, εργαζομένης της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και Γενικής Γραμματέα της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθώς και

19. Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επω-νυμία «ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθ. 48Β, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

1. Του Πρωθυπουργού, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα,

2. Του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-φορών και Δικτύων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης αριθ. 5-7, και

3. Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αριθ. 10.


ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

1. Της υπ’ αριθ. Υ236/24-1-2013 αποφάσεως του Πρωθυπουργού «Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινω-νιακού έργου» (ΦΕΚ 101/τ.Β’/24-1-2013),

2. Της υπ’ αριθ. Υ237/24-1-2013 αποφάσεως του Πρωθυπουργού «Εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι απα-ραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου» (ΦΕΚ 105/ τ.Β’/24-1-2013),

3. Της υπ’ αριθ. 2283/24-1-2013 αποφάσεως του Υπουργού Ανά-πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εργαζομένων στις “Σταθε-ρές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ”» (ΦΕΚ 106/τ.Β’/24-1-2013),

4. Της υπ’ αριθ. 2284/24-1-2013 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινη-τών μέσων της “Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ” και της “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ”» (ΦΕΚ 106/τ.Β’/24-1-2013), και5. Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.