ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PRAKTIKER

ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PRAKTIKER

Οι εργαζόμενοι είχαν απολυθεί από την εταιρεία επειδή αρνήθηκαν να αποδεχθούν ως μονομερώς βλαπτική νέα (δεύτερη) μείωση του ωραρίου απασχόλησής τους και επομένως και των τακτικών αποδοχών τους.

Η Απόφαση είναι εξαιρετικά σημαντική : 
- Αφενός για τη διαμορφούμενη Νομολογία που αφορά στη δικαστική αξιολόγηση των νέων ευέλικτων σχέσεων εργασίας

-  Δίνει τη δυνατότητα ελέγχου από τα Δικαστήρια και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μονομερών εργοδοτικών πρακτικών

- Νομικά ενδιαφέρουσα είναι η Απόφαση καθόσον κρίνει την ακυρότητα απολύσεων που έχουν λόγο την άρνηση αποδοχής μονομερών βλαπτικών μεταβολών ειδικά ως προς το ωράριο εργασίας καθώς και το ότι εξίσου μονομερή βλαπτική μεταβολή συνιστά η επιβολή από μειωμένο ωράριο (σε σχέση με το κανονικό) σε ακόμη περισσότερο μειωμένο (πιο λίγες ώρες απασχόλησης άρα και αποδοχές), πρακτική που υιοθετεί πλήθος επιχειρήσεων αυτή τη περίοδο.

Πληρεξούσιος Δικηγόρος εναγόντων 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ.