Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

Με την 7/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/18.1.2013, Θέμα 3ο, ΦΕΚ Β 76/18.1.2013) ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και αυτό τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.
Ο ειδικός εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» (υπό ειδική εκκαθάριση) Μαργαρίτα Μάλλη, η οποία διορίστηκε με την 60/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 60/18.1.2013, Θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 76/18.1.2013)

ΚΑΛΕΙ

Τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε» (υπό ειδική εκκαθάριση) να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 21/4.11.2011, Θέμα 2ο, ΦΕΚ Β 2498/4.11.2011) μέχρι την 8η Μαρτίου 2013.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013 
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 
Μαργαρίτα Μάλλη