ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με προσωρινή διαταγή του κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων δικαίωσε πανηγυρικά απολυμένη συμβασιούχο εργαζόμενη την οποία δάνειζαν ιδιωτικές εταιρείες στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ΜΟΔ για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών τους, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω ιδιωτικές εταιρείες (προσωρινής απασχόλησης) ουδέποτε αναμείχθηκαν στην εργασιακή της σχέση, αλλά η παρεμβολή τους γινόταν μόνο για λογιστικούς και οικονομικούς λόγους.

Συγκεκριμένα η εργαζόμενη απασχολήθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ με διαδοχικές και αενάως ανανεούμενες συμβάσεις . Η πρόσληψη και απασχόληση αυτής της κατηγορίας εργαζομένη γινόταν με συμβάσεις απασχόλησης ιδιωτικών εταιρειών παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή της απασχόλησής τους παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και απασχολούνταν με ταυτόσημους εργασιακούς όρους με το μόνιμο προσωπικό. Παράλληλα, η απασχόλησή τους υπαγόταν στο διοικητικό έλεγχο όχι μόνο των διοικητικών, αλλά και των πολιτικών προϊστάμενων του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχοντας επιστημονικές , διοικητικές και λοιπές βοηθητικές υπηρεσίες, χωρίς να έχουμε κάποια ανεξάρτητη οργανωτική δομή εξαιτίας του φερόμενου- παρένθετου εργοδότη που ήταν ιδιωτική A.E.

Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ