ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά και τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο σχετικά με το διαγωνισμό πρόσληψης πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης (ενδεικτικά Έθνος 5/3 και 14/5), είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξει προσεκτική αντιμετώπιση του θέματος με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, καθώς τίθεται μία σειρά από διαφορετικά ζητήματα: απολυτήριοι τίτλοι, άδειες οδήγησης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως Ι1 κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε θιγόμενος, που θα του κοινοποιηθεί απόφαση του Αρχηγείου ΠΣ για ανάκληση της πρόσληψής του, έχει δικαίωμα σε δικαστική προστασία, προσφεύγοντας στα αρμόδια δικαστήρια και ζητώντας την αναστολή και ακύρωση της απόφασης αυτής.
Ειδικότερα, αναφορικά με το θέμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ως ικανών κατηγορίας Ι1 και της μεταγενέστερης μεταβολής της σωματικής τους ικανότητας από Ι2, Ι3 ή Ι4 σε Ι1, υπήρξε -εντελώς πρόσφατη- αρνητική γνωμοδότηση της Β’ ΟλΝΣΚ, για την οποία επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, όταν έχουμε στα χέρια μας το πλήρες κείμενό της. Πάντως, με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μίας περίπτωσης, μπορεί κανείς να προσδοκά στα οφέλη μιας βάσιμης δικαστικής διεκδίκησης τόσο στα Διοικητικά όσο και στα Πολιτικά Δικαστήρια.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ