Αποζημίωση Καταγγελίας Σύμβασης

Άρθρο στην Εφημερίδα
"Το Ποντίκι"
Με τις απολύσεις να αποτελούν ολοένα και συχνότερο φαινόμενο, έχει σημασία να γνωρίζουμε πόσα χρήματα δικαιούμαστε και πότε τα δικαιούμαστε σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής μας από τον εργοδότη. Το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουμε εξαρτάται από τα χρόνια υπηρεσίας μας, ενώ πλέον υπόκειται και σε φορολόγηση, σε περιπτώσεις που ξεπερνά τις τριάντα χιλιάδες ευρώ.

Πόση αποζημίωση δικαιούται ο εργαζόμενος;

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές σας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δηλαδή τον μισθό σας και κάθε άλλη παροχή σε χρήματα που δίνεται τακτικά και μόνιμα (δώρα εορτών, επίδομα αδείας).

Έτσι, για παράδειγμα, αν δουλεύατε στον ίδιο εργοδότη για διάστημα από δύο μήνες μέχρι ένα έτος, σας αναλογεί αποζημίωση ενός μήνα, αν η καταγγελία της σύμβασής σας έγινε χωρίς προειδοποίηση, και μισού μήνα, αν η καταγγελία έγινε έπειτα από προειδοποίηση ενός μήνα.

Από ένα έτος συμπληρωμένο μέχρι και τέσσερα έτη, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση δύο μηνών, από τέσσερα μέχρι έξι τριών μηνών, από έξι μέχρι οκτώ τεσσάρων μηνών και ούτω καθεξής. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης που δικαιούται ένας εργαζόμενος είναι αποδοχές μέχρι και δύο ετών που αναλογούν σε 28 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Πότε τη δικαιούται;

Αν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να σας καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών.

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, η καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επόμενη μέρα της συμπλήρωσης του διμήνου από την απόλυση.

Φορολογείται η αποζημίωση καταγγελίας;

Στην αποζημίωση από καταγγελία της σύμβασης δεν υπάρχουν κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, κάτι που δεν ισχύει για το επίδομα αδείας. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη, η αποζημίωση φορολογείται σε περίπτωση που ξεπερνά τις τριάντα χιλιάδες ευρώ.

Σε αυτήν την περίπτωση, για το τμήμα της αποζημίωσης από τις 30.000 μέχρι τις 60.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 20%, για το τμήμα της αποζημίωσης πάνω από τις 60.000 ευρώ και μέχρι τις 150.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 30% και στο επιπλέον τμήμα πάνω από τις 150.000 ευρώ ο φόρος θα φθάνει στο 40%.

Υπάρχει προειδοποίηση;

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί από δύο μέχρι δέκα μήνες, απαιτείται προειδοποίηση ενός μήνα πριν από την απόλυση, από δέκα χρόνια μέχρι δεκαπέντε, δύο μηνών, από δεκαπέντε μέχρι είκοσι, τριών μηνών και από είκοσι χρόνια συμπληρωμένα και άνω, τεσσάρων μηνών.

Πότε ΔΕΝ δικαιούται αποζημίωση;

Δεν δικαιούστε αποζημίωση πριν από τη συμπλήρωση διμήνου στον τελευταίο εργοδότη, σε περίπτωση που παραιτηθείτε, σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση μήνυσης εις βάρος σας για αδίκημα που διαπράξατε κατά την εκτέλεση της εργασίας σας, καθώς και σε περιπτώσεις σιωπηλής καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς εργαζομένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Κατά Ν. 2112/20 [ΦΕΚ 67Α/20] & 3198/55 ΦΕΚ 9Α/55)

Καταγγελία χωρίς
προειδοποίηση

Καταγγελία έπειτα από προειδοποίηση

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Χρόνος προειδο- ποίησης

Ποσό αποζη-μιώσεως

2 μήνες συμπλ. έως 1 έτος

1 μηνός

1 μήνας

1/2 μηνός

Άνω του 1 έτους & έως 4 έτη

2 μηνών

1 μήνας

1 μηνός

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

1 μήνας

1 1/2 μηνός

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

1 μήνας

2 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

1 μήνας

2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

2 μήνες

3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

2 μήνες

3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

2 μήνες

4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

2 μήνες

4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

2 μήνες

5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

3 μήνες

5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

3 μήνες

6 μηνών

17 έτη συμπληρωμένα

13 μηνών

3 μήνες

6 1/2 μηνών

18 έτη συμπληρωμένα

14 μηνών

3 μήνες

7 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

15 μηνών

3 μήνες

7 1/2 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

16 μηνών

4 μήνες

8 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

17 μηνών

4 μήνες

8 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

18 μηνών

4 μήνες

9 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

19 μηνών

4 μήνες

9 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

20 μηνών

4 μήνες

10 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

21 μηνών

4 μήνες

10 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

22 μηνών

4 μήνες

11 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

23 μηνών

4 μήνες

11 1/2 μηνών

28 έτη και άνω

24 μηνών

4 μήνες

12 μηνών