Απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου για Συμβασιούχους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Με την έναρξη της συνεδριάσεως, η Σύμβουλος Ελένη Λυκεσά, που ορίστηκε εισηγήτρια με τα Πρακτικά της 16ης Συνεδρίασης της 23.6.2009 του Ιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φέρει προς συζήτηση το ζήτημα της δεσμευτικότητας των αποφάσεων των Τριμελών Συμβουλίων του ν. 3068/2002, που επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος της Διοίκησης λόγω μη συμμόρφωσης της σε τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων. Το εν λόγω ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα ως άνω Πρακτικά, ως μείζονος σπουδαιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του π.δ. 774/1980. Ειδικότερα, το παραπέμπον I Τμήμα δέχθηκε κατά πλειοψηφία, με τα ανωτέρω Πρακτικά, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται από τις αποφάσεις των ως άνω Τριμελών Συμβουλίων, γιατί αφενός, κατά το νόμο, δεν ελέγχεται η νομιμότητα της κρίσης τους, αλλά και γιατί με τις αποφάσεις αυτές επιβάλλεται στη Διοίκηση η συμμόρφωση σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που είναι απόλυτα δεσμευτικές για τη Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Λόγω όμως του εγειρόμενου ζητήματος μείζονος σπουδαιότητας, το Τμήμα παρέπεμψε την παρούσα υπόθεση προς κρίση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Γεώργιος Σχοινιωτάκης εξέφρασε επί του ανωτέρω ζητήματος την ακόλουθη έγγραφη γνώμη...

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τα Πρακτικά (αρχρείο Word)