Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών Διακόπτει Διαδικασία Αξιολόγησης Δομών Φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με Προσωρινή Διαταγή που εκδόθηκε την 10.03.2014 το Πρωτοδικείο Αθηνών απαγορεύει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να χορηγήσει οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία σε ένωση εταιρειών που προσλήφθηκε ως εξωτερικός σύμβουλος για την αξιολόγηση των δομών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ουσία για να εισηγηθεί μειώσεις προσωπικού.

Η Προσωρινή Διαταγή εκδόθηκε μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και εργαζόμενοί του.

Σύμφωνα με την αίτηση, η όλη διαδικασία «αξιολόγησης δομών» είναι παράνομη και ελεγκτέα, για μία σειρά σημαντικών λόγων:

Πρώτον, διότι δεν είναι νόμιμη η μεταβίβαση αρμοδιότητας αξιολόγησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έγινε με βάση μία απλή «προγραμματική συμφωνία».

Δεύτερον, διότι δεν είναι νόμιμη τέτοια μεταβίβαση αρμοδιότητας δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ως σκοπό ούτε είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση δομών φορέων, αλλά έχει ως σκοπό τον έλεγχο πιστώσεων.

Τρίτον, διότι δεν είναι αποδεκτό ο ελεγχόμενος ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι και ελέγχων… στις δικές του δομές.

Τέταρτον, διότι πάσχει η πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν την εν λόγω αξιολόγηση, δεδομένου ότι στη σχετική διαδικασία δεν ετίθετο κανένα μεθοδολογικό πλαίσιο και κριτήρια αξιολόγησης και μάλιστα επί φορέων οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί σύμφωνα με πρόσφατες ρυθμίσεις.

Και πέμπτον, ότι ήδη η ένωση εταιρειών που επιλέχθηκε ως εξωτερικός σύμβουλος για να εκτελέσει την αξιολόγηση ζήτησε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ιδιαίτερα εκτενή στοιχεία και πληροφορίες, που δεν είναι σαφές πώς και σε ποιο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης εντάσσονται, ενώ μάλιστα ενδέχεται να αφορούν και σε προστατευόμενα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τρίτων.

Όπως δήλωσαν οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημήτρης Περπατάρης και Κωνσταντίνος Τοκατλίδης, «πρόκειται για μία σημαντική δικαστική εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η Δικαιοσύνη επαγρυπνεί, ελέγχει και προστατεύει. Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν να μην αξιολογηθούν – διαμαρτύρονται όμως για μία πρόχειρη, βιαστική και μεθολοδογικά κακοσχεδιασμένη διαδικασία αξιολόγησης, που παραβιάζει σειρά κανόνων δικαίου και που αν δεν ελεγχθεί θα αδικήσει τους ίδιους αλλά και θα βλάψει την ομαλή λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος έχει πρόσφατα προκύψει από τη συγχώνευση των ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΓΕΠ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΕΛΟΓΑΚ κατόπιν μάλιστα αξιολόγησης».