Αναστολή της εφεδρείας για 130 εργαζομένους στο ΙΓΜΕ

Κατόπιν προσωρινής διαταγής που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την Παρασκευή 06-04-2012 δικαιώθηκαν 130 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του συγχωνευθέντος «Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)» (πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος), το οποίο απορροφήθηκε από το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΚΒΑΑ» (πρώην ΕΚΠΑΑ) και για τους οποίους επρόκειτο την ίδια ημέρα να εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις για την υπαγωγή τους σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Ειδικότερα το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή της από 20-03-2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΒΑΑ με την οποία διαπιστωνόταν πως οι 130 εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο νόμο 4024/2011 περί εργασιακή εφεδρείας κι αφετέρου πως οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις για την υπαγωγή τους αυτή θα τους επιδίδονταν το αργότερο έως την ημέρα εκείνη (06-04-2012) . Η αναστολή αυτή θα ισχύει μέχρις ότου εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει στο Δικαστήριο.
(ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ -ΣΟΦΙΑ ΡΕΤΣΑ)