Οι νέες ρυθμίσεις για τα εργασιακά

To δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Σπ. Περπατάρη και Συνεργατών
κωδικοποιεί και παρουσιάζει τις νέες ρυθμίσεις για τα εργασιακά.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 11.5.10
Μερική Απασχόληση
• Εργοδότης και μισθωτός μπορούν να συμφωνήσουν εργασία μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).
• Εργοδότης, με περιορισμένες δραστηριότητες, μπορεί αντί καταγγελίας της σύμβασης να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης για ένα 6μηνο ετησίως κατόπιν συμφωνίας με το σωματείο.
• Αντίστοιχο αίτημα, μερικής απασχόλησης, έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο εργαζόμενος.
Προσωρινή Απασχόληση
• Οι όροι εργασίας και οι αποδοχές είναι τουλάχιστον αυτοί που εφαρμόζονται από τον έμμεσο εργοδότη (Τράπεζα).
• Οι προσωρινά απασχολούμενοι πρέπει να ενημερώνονται για μόνιμες θέσεις εργασίας του έμμεσου εργοδότη και να έχουν προτεραιότητα στην πρόσληψη.
• Στους εργαζόμενους μέσω ΕΠΑ παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες, βρεφονηπιακός σταθμός κλπ.
• Η διάρκεια της απασχόλησης δεν πρέπει να ξεπερνά το 12μηνο και σε κάθε περίπτωση αν υπάρξει και νέα παραχώρηση να μεσολαβούν 45 ημέρες.
• Απαγορεύεται σε εργοδότη να κάνει χρήση προσωρινά απασχολούμενων αν έχει προβεί σε απολύσεις κατά το προηγούμενο 6 η/και 12 μηνο ανάλογα τις θέσεις.
Διαθεσιμότητα Μισθωτών
• Αντίστοιχα με τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης, ο εργοδότης με περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα μπορεί αντί καταγγελίας να προβεί σε διαθεσιμότητα μισθωτών για 3 μήνες ετησίως πληρώνοντας το ήμισυ του μισθού.
Θέματα Αδείας
• Επιτρέπεται η κατάτμηση και σε περισσότερες των 2 περιόδων αρκεί να διατηρεί ο εργοδότης για 5 χρόνια τις αιτήσεις των εργαζομένων χωρίς άλλη έγκριση από το Σ.Ε.Π.Ε.
Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας
• Προβλέπεται δυνατότητα να ορισθούν, σε συνεργασία με το σωματείο, περίοδοι αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης όπου οι εργαζόμενοι κατά τις δεύτερες θα εργάζονται λιγότερο είτε σε ώρες είτε παίρνοντας ρεπό ενώ αν δεν υπάρξει συμφωνία με το σωματείο αυτό το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί στον Ο.Μ.Ε.Δ.