Νόμος 2112 της 11/18 Μαρτίου 1920 "περί υποχρεωτικής καταγγελίαςσυμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

Αρθρ. 1.
"Απόλυσις ιδιωτικού υπαλλήλου, όστις προσελήφθη επί χρόνω μη ωρισμένω εφ`όσον ούτος διήρκεσεν υπέρ τους δύο μήνας, δεν δύναται να λάβη χώραν άνευ προηγουμένης εγγράφου καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως, ήτις δέον να γίνη κατά τους κάτωθι όρους:

α) Δι`υπαλληλους υπηρετήσαντας μέχρις ενός έτους, τριάκοντα ημέρας προ της απολύσεως,
β) Δι`υπαλλήλους υπηρετήσαντας πλέον του έτους, αλλ`ουχί και πλέον των τεσσάρων ετών, εξήκοντα ημέρας προ της απολύσεως,
γ) Δι`υπαλλήλους συμπληρώσαντας τετραετή υπηρεσίαν, τρεις μήνας προ της απολύσεως,
δ) Δι`υπαλλήλους  συμπληρώσαντας εξαετή
υπηρεσίαν, τέσσαρας μήνας προ της απολύσεως,
ε) Δι`υπαλλήλους συμπληρώσαντας οκταετή υπηρεσίαν, πέντε μήνας προ της απολύσεως,
στ) Δι`υπαλλήλους συμπληρώσαντας δεκαετή υπηρεσίαν, εξ μήνας προ της απολύσεως,
ζ) Δια παν έτος υπηρεσίας υπέρ την δεκαετίαν προστίθενται εις τα άνω χρονικά όρια τριάκοντα ημέραι μέχρι το πολύ δύο ετών".

***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το άρθρο 1 του .4558/1930.
Η προϊσχύσασα μορφή παρατίθεται κατωτέρω:

Κατεβάστε το νόμο 2112 κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο Word)