Ενημερωτικό Σημείωμα για επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο γίνεται λόγος περί εσφαλμένης παρακράτησης εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη επί των συντάξεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 2084/1992 η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου ορίζεται επί των καταβαλλόμενων συντάξεων. Το γεγονός ότι οι εισφορές των συνταξιούχων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λαμβάνει χώρα επί των καταβαλλόμενων συντάξεων επανέλαβε και η υπ’ αριθμ. Φ. 40021/20782/2565/24.2.2012 (ΦΕΚ Β 468/2012) ΚΥΑ. Καθ’ όλη τη διάρκεια όμως εφαρμογής μνημονιακών νόμων που προβλέπουν τη μείωση των συντάξεων, η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας των συνταξιούχων υπολογίζονταν επί του ακαθάριστου ποσού της σύνταξης και χωρίς να αφαιρούνται οι επιβαλλόμενες δια των μνημονιακών νόμων μειώσεις του ποσού της σύνταξης.

Ήδη με τον πρόσφατο νόμο 4387/2016 και στο άρθρο 44 αυτού, προβλέπεται (επαναλαμβάνεται) ότι η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας των συνταξιούχων υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης, δηλαδή αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων. Ήδη σήμερα, η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας των συνταξιούχων «διορθώθηκε» και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατυπώσεις του άρθρου 44 του Ν. 4387/2016

Τα συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία μας προτίθενται να προβούν στη σύνταξη και κατάθεση, ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ομαδικών αγωγών διεκδίκησης της επιστροφής των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης για το χρονικό διάστημα από το έτος 2012 μέχρι και τον Ιούλιο του έτους 2016.

Τα έξοδα για τη συμμετοχή σε ομαδική αγωγή ανέρχονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε ενάγοντα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%. Η δε αμοιβή των γραφείων μας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του επιδικασθέντος από το Δικαστήριο και εισπραχθέντος ποσού (κεφαλαίου και τόκων) από τον κάθε ενάγοντα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Απόφαση απονομής κύριας σύνταξης.

β. Ενδεικτικά αντίγραφα Ενημερωτικών Σημειωμάτων Σύνταξης ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και έως μηνός Ιουνίου 2016, τα οποία από τον μήνα Μάιο του έτους 2014 μπορείτε να εκτυπώσετε από τον ιστότοπο https://apps.ika.gr/ePensionStatement/faces/secureAll/index.xhtml?expired=true συμπληρώνοντας τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) και αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ.

γ. Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Φόρμα στοιχείων.

δ. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ενώπιον αρμόδιας Αρχής (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) της επισυναπτόμενης εξουσιοδότησης.

ε. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην αγωγή για την επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά και να μας αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα συνημμένα έντυπα με τα στοιχεία ενάγοντος, την εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και το πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Συνοδευτικά έγγραφα:

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Με εκτίμηση
Βιολέττα Βασιλάκου
Δημήτρης Περπατάρης