ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

3.1.- Μειώνεται ο χρόνος προειδοποίησης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (η προειδοποίηση έχει ως συνέπεια να καταβάλλεται μόνο το ½ της αποζημίωσης απόλυσης), ως εξής:

- Από 12 συμπληρωμένους μήνες έως 2 έτη: 1 μήνας
- Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 2 μήνες
- Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 3 μήνες
- Από 10 συμπληρωμένα έτη και πάνω: 4 μήνες

Θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο και στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την καταγγελία με προειδοποίηση (έγγραφο καταγγελίας με προειδοποίηση, κοινοποίησή του στον ΟΑΕΔ εντός 8 ημερών από την προειδοποίηση, τήρηση εγγράφου καταγγελίας και κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας και κοινοποίησή του εντός 8 ημερών στον ΟΑΕΔ).

3.2.- Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης των υπαλλήλων καθορίζεται πλέον ως εξής:α) Για τους υπαλλήλους που ήδη απασχολούνται και δεν έχουν συμπληρώσει απασχόληση στον ίδιο εργοδότη 17 ετών το ανώτερο ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 12 μηνιαίους μισθούς.

β) Για τους υπαλλήλους που θα προσληφθούν τούδε και στο εξής, το ανώτερο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβληθεί είναι και πάλι 12 μηνιαίοι μισθοί (από 16 έτη απασχόλησης συμπληρωμένα και άνω, η αποζημίωση ανέρχεται στους 12 μηνιαίους μισθούς).

Ειδικότερα, το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:


Πίνακας αποζημιώσεων υπαλλήλων

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη
2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη
3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη
4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη
5 μηνών
10 έτη συμπλ.
6 μηνών
11 έτη συμπλ.
7 μηνών
12 έτη συμπλ.
8 μηνών
13 έτη συμπλ.
9 μηνών
14 έτη συμπλ.
10 μηνών
15 έτη συμπλ.
11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω
12 μηνών

γ) Για τους υπαλλήλους που κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου απασχολούνται σε εργοδότη και έχουν συμπληρώσει ήδη προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση απόλυσης οποτεδήποτε και εάν απολυθούν, κατά την εξής αναλογία:
Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
2 μηνών αποζημίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
3 μηνών αποζημίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
4 μηνών αποζημίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
5 μηνών αποζημίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
6 μηνών αποζημίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
7 μηνών αποζημίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
8 μηνών αποζημίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
9 μηνών αποζημίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
10 μηνών αποζημίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
11 μηνών αποζημίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω
12 μηνών αποζημίωση

Για την συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων θεσπίζεται «πλαφόν» στις μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης, ύψους 2.000 €.

3.3. - Οι ανωτέρω προβλέψεις ισχύουν κανονικά, εκτός και εάν προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος αποζημίωσης βάσει σύμβασης ή εθίμου.