Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίουκαι επιχειρήσεων των δήμων

Με το ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») προβλέπονται συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από 1.1.2011. Με τις σχετικές ρυθμίσεις εξορθολογίζεται το καθεστώς των νομικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών και κατανομή του προσωπικού τους.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, στο διάστημα που μεσολάβησε, από δήμους που βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης των νομικών προσώπων τους, σας αποστέλλεται για ενημέρωση και εφαρμογή η παρούσα εγκύκλιος.
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στους μεγαλύτερους δήμους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, προβλέπεται ότι μπορούν να λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο.Επιπλέον, κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ένα ακόμη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).

Επίσης, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να έχει μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία (1) κοινωφελή επιχείρηση, μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μία (1) επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους, καθώς και μία (1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους δήμους.

Στο ίδιο άρθρο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 10ι του ν. 3870/2010, προβλέπεται ότι οι δήμοι απαγορεύεται πλέον να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την 31.12.2010. Επιτρέπεται όμως να συμμετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010.

Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια.

Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.

Συνοπτικά, στις διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπονται οι ακόλουθες συγχωνεύσεις:

-          συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε δύο (ή σε ένα, εφόσον στο δήμο λειτουργεί κοινωφελής επιχείρηση ή σε τέσσερα, εφόσον πρόκειται για δήμο με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων), σύμφωνα με τους τομείς αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 103

-          συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο, μία για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων οι ανωτέρω συγχωνεύσεις μπορούν να γίνουν ανά δημοτική κοινότητα)

- συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία κοινωφελή επιχείρηση

- συγχώνευση όλων των ΔΕΥΑ σε μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης

- συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών της ίδιας κατηγορίας σε μία ανώνυμη εταιρεία, εφόσον στο νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας και το σύνολο των μετοχών των εταιρειών αυτών ανήκει στο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα.

Σε όλες τις περιπτώσεις των προβλεπόμενων συγχωνεύσεων, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, δηλαδή έως τις 28.2.2011. Στη συνέχεια, διευκρινίζεται η διαδικασία συγχώνευσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήμοι, ανά κατηγορία νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που άπτονται των εν λόγω συγχωνεύσεων και της λειτουργίας εν γένει των νπδδ και των επιχειρήσεων των δήμων.

Ι) Νομικά  πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιλαμβάνει απαραίτητα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 4 (όνομα, σκοπός, διοίκηση - αριθμός και ιδιότητα μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ), όπως ισχύει - , περιουσία και πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση). Η απόφαση αυτή υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας[1] και στη συνέχεια, η πράξη συγχώνευσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζονται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του νομικού προσώπου από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. 1α του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήμο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, για τους οποίους προβλέπεται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ότι μπορούν να έχουν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για καθένα από τους προαναφερθέντες τομείς αρμοδιοτήτων, δηλαδή, συνολικά τέσσερα νπδδ, οι δήμοι αυτοί μπορεί να διατηρούν και μία κοινωφελή επιχείρηση, κατανέμοντας τους τομείς μεταξύ των νπδδ και της επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δήμου.

Επιπλέον, στο άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προκύπτουν από συγχώνευση,  στην περιφέρεια του «καλλικράτειου» δήμου.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να διατηρηθεί ως αυτοτελές ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να μην υπόκειται στις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι η ευρύτερα αναγνωρίσιμη δραστηριότητα, το εξειδικευμένο αντικείμενο, η μακροχρόνια απόδοση έργου και η γενικότερη καταξιωμένη προσφορά, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Η ανάγκη διατήρησης ενός νομικού προσώπου ως αυτοτελούς μπορεί να εκτιμηθεί, όταν η δράση του ξεπερνά την τοπική εμβέλεια και μπορεί να έχει χαρακτήρα πανελλαδικό ή διεθνές. Η διατήρηση ενός τέτοιου νομικού προσώπου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από αίτημα του οικείου δήμου, για το οποίο απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή πρέπει είναι πλήρως αιτιολογημένη και να προκύπτει με σαφήνεια η δικαιολογημένη διατήρηση ενός συγκεκριμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως αυτοτελούς.

Τέλος, αναφορικά με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε κατάργηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 242 ΚΔΚ. Να σημειωθεί ότι όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

α) Σχολικές Επιτροπές

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των υφιστάμενων σχολικών επιτροπών κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, επισημαίνουμε ότι ισχύει η δίμηνη προθεσμία από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, όπως και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

Καθώς οι σχολικές επιτροπές που θα προκύψουν από τις ανωτέρω συγχωνεύσεις θα αντιστοιχούν σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, διαφοροποιείται δηλαδή αρκετά ο τρόπος λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων σε σχέση με το υπάρχον έως σήμερα καθεστώς, έχει προβλεφθεί ότι τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των νέων σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα ρυθμιστούν με σχετική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Πέραν των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1α του ν. 3852/2010, κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει ένα επιπλέον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δημοτικό λιμενικό ταμείο).

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη σύσταση αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνεχίζει να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες σε ένα νέο δήμο περιέρχονται, μετά τη συνένωση των καταργούμενων δήμων, περισσότερα του ενός δημοτικά λιμενικά ταμεία, τότε αυτά πρέπει να συγχωνευθούν σε ένα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθείται η σχετική διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 103 του ν. 3852/2010. Έτσι, η συγχώνευση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Με την απόφαση αυτή ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Στην απόφαση συγχώνευσης θα πρέπει να αναφέρεται και η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο.

Επίσης, στις περιπτώσεις που προκύπτουν τυχόν άλλες μεταβολές από τη συνένωση, οι οποίες αφορούν τα δημοτικά λιμενικά ταμεία των νέων δήμων (π.χ. αλλαγή επωνυμίας του λιμενικού ταμείου, απώλεια διαδημοτικού χαρακτήρα του), θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρξει σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των σχετικών διατάξεων του ΚΔΚ.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι υπαγόμενες σε κρατικό λιμενικό ταμείο δημοτικές ενότητες συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτό, ακόμη και εάν στο νέο δήμο λειτουργεί δημοτικό λιμενικό ταμείο. Στην περίπτωση αυτή, για τυχόν μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων, απαιτείται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 28 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει.Προσωπικό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Για τη διαπίστωση του ανωτέρω προσωπικού ως προσωπικού του νέου νομικού προσώπου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης.

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του ιδίου άρθρου, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου νομικού προσώπου, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/07). Στον ΟΕΥ προβλέπονται αντίστοιχες κατά κατηγορία και κλάδο οργανικές θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το μόνιμο προσωπικό του νομικού προσώπου και αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων.

Μετά τη δημοσίευση του ΟΕΥ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό κατατάσσεται στις ανωτέρω θέσεις, με απόφαση του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πέραν του τακτικού προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση.

γ) Σύνδεσμοι

Σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όταν σε ένα σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι ή κοινότητες που συνενώνονται σε ένα δήμο και η περιοχή αρμοδιότητας του δήμου αυτού συμπίπτει ή είναι μεγαλύτερη από την εδαφική περιφέρεια του συνδέσμου, τότε ο σύνδεσμος αυτός καταργείται αυτοδίκαια από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου. Το σκοπό του συνδέσμου αναλαμβάνει και συνεχίζει ο νέος δήμος, ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος στην κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδέσμου, ενώ υπεισέρχεται αυτοδικαίως και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση υφιστάμενου Αναπτυξιακού Συνδέσμου, εφόσον οι ΟΤΑ α΄ βαθμού που συμμετείχαν σε αυτόν συνενώνονται σε ένα νέο δήμο και η περιοχή αρμοδιότητας του δήμου αυτού συμπίπτει ή είναι μεγαλύτερη από την εδαφική περιφέρεια του συνδέσμου. Για τους λοιπούς Αναπτυξιακούς Συνδέσμους, εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 271 παρ. 6 ΚΔΚ.

Προσωπικό των συνδέσμων

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, το τακτικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό του καταργημένου συνδέσμου, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο, με την ίδια σχέση εργασίας και παροχής υπηρεσιών και κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.

Για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του οικείου δημάρχου, με την οποία διαπιστώνεται το μεταφερόμενο προσωπικό ως προσωπικό του νέου δήμου, από την έναρξη της λειτουργίας του, σας ενημερώσαμε με την αρ. 47/2010 (Α.Π. 74570/28.12.2010) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

Οι θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το μεταφερόμενο προσωπικό πρέπει να προβλεφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου δήμου, που θα καταρτιστεί εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 254 του ν.3852/2010.

Μετά τη δημοσίευση του ΟΕΥ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό κατατάσσεται στις ανωτέρω θέσεις, με απόφαση του δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πέραν του τακτικού προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των καταργημένων συνδέσμων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο δήμο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση.ΙΙ) Επιχειρήσεις των δήμωνα)Κοινωφελείς επιχειρήσεις

Η υποχρεωτική συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων που προβλέπει το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο (επωνυμία, σκοπός, διοίκηση, κεφάλαιο, πόροι, διάρκεια, έδρα και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο). Η απόφαση συγχώνευσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας[2]. Επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική στο ανωτέρω άρθρο η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 263 ΚΔΚ, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του δήμου επιβάλουν την ανακατανομή των τομέων αρμοδιοτήτων μεταξύ νπδδ και κοινωφελούς επιχείρησης, είναι δυνατό δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης να ασκηθούν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διαδικασία συγχώνευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών ή ορισμένων από αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 262 ΚΔΚ περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα μια δημοτική κοινωφελής επιχείρηση να διατηρηθεί ως αυτοτελής, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

Προσωπικό κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 109 του ν.3852/10, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, μεταφέρεται στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, συντάσσεται ο εσωτερικός κανονισμός προσωπικού της νέας επιχείρησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο προβλέπονται οι αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θέσεις του προσωπικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης (παρ.3 άρθρο 109).

Το τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του (παρ.4 άρθρο 109). Αιτιολογία μπορεί να είναι και όταν μια δράση της επιχείρησης ανατίθεται σε Ν.Π.Δ.Δ..

Ειδικότερα:
  • Το προσωπικό που μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση σε νπδδ του δήμου, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με πράξη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου (ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού συμβουλίου), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της πράξης κατάταξης, το προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νπδδ στα οποία μεταφέρεται, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες (παρ.5 άρθρο 109).
  • Το προσωπικό που μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση σε νπιδ του δήμου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου (παρ.5 άρθρο 109).

Πέραν του προσωπικού ΙΔΑΧ των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε ότι και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση.β) Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 6  του ν. 3852/2010, οι διατάξεις του ιδίου άρθρου που αφορούν την υποχρέωση συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Έτσι, οι ΔΕΥΑ των δήμων που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία.

Η υποχρεωτική συγχώνευση των ΔΕΥΑ που προβλέπει το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Η απόφαση συγχώνευσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας[3].

Στην περίπτωση διαδημοτικής ΔΕΥΑ, όταν μέρος της περιοχής αρμοδιότητάς της ανήκει σε δήμο στον οποίο περιέρχεται υφιστάμενη ΔΕΥΑ, μπορούν να πραγματοποιηθούν, εναλλακτικά, τα εξής:

-Διάσπαση της διαδημοτικής ΔΕΥΑ και ενσωμάτωση του αντίστοιχου τμήματός της στην υφιστάμενη ΔΕΥΑ του νέου δήμου. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδημοτικής ΔΕΥΑ μπορεί, ανάλογα, είτε να ενσωματωθεί και αυτό σε υφιστάμενη ΔΕΥΑ άλλου δήμου που συμμετείχε στη διαδημοτική ΔΕΥΑ, είτε να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, εφόσον δεν υπάρχει υφιστάμενη ΔΕΥΑ άλλου δήμου.

- Διατήρηση μιας ενιαίας διαδημοτικής ΔΕΥΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με συγχώνευσή της με την υφιστάμενη ΔΕΥΑ. Στην περίπτωση αυτή, η διαδημοτική ΔΕΥΑ θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της, ώστε να καλύπτει το σύνολο της εδαφικής περιοχής των νέων δήμων, δημοτικές ενότητες των οποίων εξυπηρετούσε έως τώρα η υφιστάμενη διαδημοτική ΔΕΥΑ.

Και στις δύο περιπτώσεις, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ένα νέο δήμο υφίσταται διαφορετικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης στις δημοτικές του ενότητες (ΔΕΥΑ - Σύνδεσμος - Υπηρεσία Δήμου), τότε ο δήμος έχει την υποχρέωση, ανάλογα με την περίπτωση, να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο και να εντάξει τις σχετικές υπηρεσίες που παρείχε ο Σύνδεσμος (πχ. Ύδρευση) στην υφιστάμενη ΔΕΥΑ ή/και να εντάξει τη σχετική Υπηρεσία του Δήμου (πχ. Ύδρευση) στη ΔΕΥΑ.

Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών, ώστε τις σχετικές υπηρεσίες να τις παρέχει ο ίδιος ο δήμος, διευκρινίζουμε ότι για τη διαδικασία λύσης τους εφαρμόζεται το άρθρο 262 ΚΔΚ, που αφορά τις κοινωφελείς επιχειρήσεις. Σχετικά σημειώνουμε ακόμη ότι, κατά τη λύση, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3801/2009, για τη μεταφορά προσωπικού της λυθείσας ΔΕΥΑ.

Προσωπικό των συγχωνευόμενων ΔΕΥΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 109 του ν.3852/10, οι διατάξεις του ιδίου άρθρου που αφορούν το προσωπικό των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Επομένως, για το προσωπικό των ΔΕΥΑ θα εφαρμοστούν οι οδηγίες που δόθηκαν ανωτέρω για το προσωπικό των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων.γ) Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 3852/2010, όταν σε ένα νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας, που το σύνολο των μετοχών ανήκει στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση και στα νομικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία ανώνυμη εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική συγχώνευση αφορά όλες τις κατηγορίες των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ, που προβλέπονται στο άρθρο 252 παρ. 3 ΚΔΚ.

Πρόκειται καταρχήν για τις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές), καθώς το σύνολο των μετοχών τους ανήκει εξ ορισμού σε ένα μόνο δήμο και συνεπώς, στην περίπτωση που σε ένα δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες, αυτές πρέπει να συγχωνευθούν σε μία εταιρεία, εντός της δίμηνης προθεσμίας από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής.

Περαιτέρω, η ίδια υποχρέωση ισχύει και για την περίπτωση που σε ένα νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία κοινές ανώνυμες εταιρείες και περισσότερες από μία αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει επίσης να συγχωνευθούν σε μία κοινή ανώνυμη εταιρεία και σε μία αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία, αντίστοιχα, εφόσον όμως το σύνολο των μετοχών τους ανήκει στο νέο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα. Δηλαδή, εάν στις τελευταίες δύο κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ συμμετέχουν και άλλοι φορείς, από όσους προβλέπονται στο άρθρο 252 παρ. 3α και 3β ΚΔΚ (π.χ. Δημόσιο, φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια κλπ), τότε οι εταιρείες αυτές δεν υπάγονται στη ρύθμιση περί υποχρεωτικής συγχώνευσης και συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν.

Το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση από δήμο ή η συμμετοχή του σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 107 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, δεν αποκλείει τη δυνατότητα, οι εταιρείες αυτές, εφόσον οι μέτοχοι τους το αποφασίσουν, να επεκτείνουν τους υφιστάμενους σκοπούς των εν λόγω εταιρειών, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 252 παρ. 3 ΚΔΚ, αναφορικά με τους επιτρεπόμενους σκοπούς ανά ειδικότερη κατηγορία ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ.Προσωπικό ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.3852/10, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωνύμων εταιρειών που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα εταιρεία και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.δ) Ζητήματα λοιπών επιχειρήσεων

i) Μεταξύ των επιχειρήσεων που μπορούν να έχουν οι δήμοι από 1.1.2011 περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1γ, και μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον όμως λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους. Επιπλέον, όπως προβλέφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 4 του ν. 3905/2010, οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν, μέχρι τις 30.6.2011, να λειτουργούν με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που τις διέπει.

Αναφορικά με τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού επισημαίνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 282 παρ. 8 του ν. 3852/2010, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν ανασταλεί οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που καταρτίζονται από τις εν λόγω επιχειρήσεις δεν μπορεί να αφορούν περισσότερα άτομα από όσα περιελάμβαναν οι συμβάσεις της ίδιας κατηγορίας κατά την 1.1.2010.

ii) Όσον αφορά τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ), με τη διάταξη του άρθρου 283 παρ. 16 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες επιχειρήσεων που προβλέπονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τα ΔΗΠΕΘΕ, εκ του αντικειμένου τους, μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή είτε δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, εφόσον συστήνονται από ένα δήμο είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, εφόσον συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δήμοι στη σύστασή του, καθώς και άλλοι φορείς. Συνεπώς, τα υφιστάμενα ΔΗΠΕΘΕ εξακολουθούν να λειτουργούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση που θέτει ο ίδιος νόμος αναφορικά με τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία κοινωφελή επιχείρηση ανά δήμο.

iii) Στην περίπτωση κατά την οποία μοναδικοί εταίροι μιας αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 ΚΔΚ είναι δήμοι που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1α, δηλαδή οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα της αστικής εταιρείας μεταφέρονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήμου και η αστική εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της ως έχει, μέχρι τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στη συστατική της πράξη. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στις μεταφερόμενες δράσεις, μεταφέρεται στην κοινωφελή επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις της επιχείρησης, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου που απασχολούνται στις μεταφερόμενες δράσεις συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωφελή επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.

ε) Επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995

i) Όσον αφορά τις διαδημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 του π.δ. 410/1995, διευκρινίζεται ότι:

- εφόσον πρόκειται για διαδημοτικές (καθώς και για αμιγείς) επιχειρήσεις στις οποίες είχε ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή των απορριμμάτων, εφαρμόζεται το άρθρο 111 παρ. 2, δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές λύονται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και τίθενται υπό εκκαθάριση, ενώ οι δραστηριότητες που ασκούσαν περιέρχονται στους οικείους δήμους.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων, μεταφέρεται στον οικείο δήμο και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με πράξη του δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της πράξης κατάταξης, το προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήμου, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας του για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.

- για τις λοιπές διαδημοτικές επιχειρήσεις, εξακολουθεί να έχει ισχύ το άρθρο 269 παρ. 9 ΚΔΚ, δηλαδή, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, διεπόμενες από τις ρυθμίσεις του π.δ. 410/1995. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος λειτουργίας στη συστατική τους πράξη, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 270 παρ. 6 ΚΔΚ, ο χρόνος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών λήγει με την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του ΚΔΚ. Το ίδιο ισχύει και για όσες διαδημοτικές επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν συσταθεί με τη συμμετοχή δήμων ή και κοινοτήτων που συνενώνονται όλοι σε ένα μόνο δήμο.

ii) Αναφορικά με τις υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν είτε να συγχωνευθούν με υφιστάμενες ΔΕΥΑ είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν με ειδικό σκοπό την τηλεθέρμανση, διεπόμενες από τις ρυθμίσεις του ν. 1069/1980.

iii) Τέλος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί έως 31.12.2010 στις διατάξεις του ΚΔΚ και, σύμφωνα με το άρθρο 269 παρ. 1 ΚΔΚ, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας έχει υποβάλει ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με τη δυνατότητα  εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 269 ΚΔΚ, όπως ισχύει, περί μεταφοράς προσωπικού και στην περίπτωση των αυτοδίκαια λυθεισών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 και εκκρεμεί σχετική Γνωμοδότηση.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ypes.gr, στη διαδρομή: Υπουργείο/Εγκύκλιοι, καθώς και στον ειδικό δικτυακό τόπο http://kallikratis.ypes.gr, στη διαδρομή: Νομοθεσία/Εγκύκλιοι.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΔΚΕ
ΠΟΕ ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γρ. Υπουργού
-Γρ. Υφυπουργού
-Γρ. Γεν. Γραμματέα
-Γρ. Γεν. Δ/ντη Τοπ. Αυτ/σης
-Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στο http://kallikratis.ypes.gr )
-Δ/νση Οικ. ΟΤΑ
-Δ/νση μας (2)
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
Τμήμα Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ


[1] Αναφορικά με τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, βλ. άρθρο 238 του ν. 3852/2010, καθώς και τις διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου με αριθ. 60/74895/30.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) της Υπηρεσίας μας.

[2] Αναφορικά με τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, βλ. άρθρο 238 του ν. 3852/2010, καθώς και τις διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου με αριθ. 60/74895/30.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) της Υπηρεσίας μας.

[3] Αναφορικά με τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, βλ. άρθρο 238 του ν. 3852/2010, καθώς και τις διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου με αριθ. 60/74895/30.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) της Υπηρεσίας μας.